Faktisk.no om Jon Helgheim og innvandreres rett til full grunnpensjon

Faktisk.no om Jon Helgheim og innvandreres rett til full grunnpensjon

Tema : Politikk


Dato opprettet: 09.09.2020
Sist oppdatert: 16.01.2021 kl. 11.26
Hvem som ytrer påstand: Faktisk.no

Påstand fra Faktisk.no:
Det stemmer ikke at innvandrere tidligere hadde rett på full grunnpensjon fra første dag. Dette har vært en ordning som bare har gjeldt for personer som er flyktninger. En flyktning og en innvandrer er ikke det samme.Usant!


Totalt:
4
For:
1
Mot:
3
Poeng:
2

Kilder:

Kun folk som støtter prosjektet kan se kilder

Få tilgang her

Kilder "For" er kilder som støtter påstanden. Kilder "Mot" er kilder som motbeviser påstanden.

Bakgrunn for saken

Jon Helgheim sa i en video at "Før fikk innvandrere rett på full grunnpensjon fra dag en, mens nordmenn måtte jobbe i 40 år for å få det samme." Faktisk.no har konkludert med at dette er faktisk helt feil. 
 
Bakgrunn for Helgheims utpsill er basert på lovendring av trygdereglene.  Hans begrunnelse er basert på denne teksten fra Pressemelding | Dato: 07.10.2019| Nr: 28
Pressmeldingen lyder som følger:
  • I dag har flyktninger rett til en rekke ytelser, uavhengig av botid i Norge, dersom de ellers fyller vilkårene for å få den aktuelle ytelsen. Dette gjelder alderspensjon, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, overgangsstønad og grunn- og hjelpestønad. Det foreslås å harmonisere flyktningers trygderettigheter med rettighetene til øvrige grupper med kort botid.
  • Erstatte de to viktigste særordningene, for alderspensjon og uføretrygd, med den behovsprøvde ordningen med supplerende stønad, som gir ytelser på et nivå som omtrent tilsvarer det som i dag følger av særordningene. Supplerende stønad er imidlertid behovsprøvd og avkortes mot annen inntekt og formue, og må søkes på nytt hvert år.
  • Skjerpe botidskravet fra tre til fem år for alderspensjon, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, ytelser til gjenlevende ektefelle, barnepensjon og stønad til enslige forsørgere. Denne endringen vil gjelde generelt, både for flyktninger og andre grupper.

    Fra lovdata relativ basert på tidligere lov: Pensjonister og uføretrygdede med utenlandsk pensjon eller uføreytelse som har bosatt seg i Norge etter 1992, kan ha begrenset medlemskap som ikke omfatter rett til opptjening etter kapittel 12 eller pensjonskapitlene. Dette gjelder personer som ikke mottar pensjon eller uføretrygd fra folketrygden, men har utenlandsk pensjon eller uføreytelse som minst tilsvarer norsk minste pensjonsnivå eller minste ytelse for enslig. Bestemmelsen gjelder ikke dersom vedkommende har pensjonsgivende inntekt. Se § 2-13 og forskrift om unntak fra medlemskap for personer som er sikret tilfredsstillende dekning fra utlandet, og deres forsørgede familiemedlemmer.

Fra Stortingsrepresentant Erlend Wiborg: For å få rett på full grunnpensjon, altså minstepensjon må man ha vært medlem av folketrygden i Norge i 40 år, altså bodd her. Inntil nylig slapp flyktninger dette, de fikk fulle rettigheter fra dag 1. Dette fikk FrP flertall for å avskaffe. Så nå må flyktninger og andre ha samme opptjeningstid som resten av oss nordmenn.
 
Faktisk.no
Videre så ser det ut som faktisk.no henger seg opp i Helgheims orbruk om "innvandring" kontra "flykning". Jon Helgheim til faktiskfakta.no sier han feilaktig ved uhell i en video, kom til å si "innvandrer", men mente å si "flyktning" spesifikk, slik den nye lovbestemmelsen er basert på, og var utgangspunktet for hans ytring. 

Innvandringspolitikk dekker alt fra asylsøkere, emigranter , kvoteflykninger og innvandrere. At Helgheim ikke var spesifikk i en video endrer ikke det faktumet rundt ny lovregulering. 

Et lite utdrag fra https://snl.no/innvandrer
Flyktninger, asylsøkere, innvandrere, migranter
I debatten om innvandringspolitikken blandes iblant begrepene innvandrer, migrant, flyktning og asylsøker.
Både flyktninger, asylsøkere og andre migranter er å regne som innvandrere dersom de flytter inn i landet.
Innvandrere/migranter omfatter også for eksempel arbeidsinnvandrere, familieinnvandrere og utdanningsinnvandrere.

 
"Bilder og kilder er henvisning fra de representative."
Liker du artikkelen? Støtt Faktiskfakta her
For å lese hele faktasjekken og avsløringer, må du ha en aktiv konto.

Kjøp konto her

Poengsystemet er basert på en algoritme utviklet av faktiskfakta, som sjekker troverdigheten til kilder og andre faktiske variabler for saken.Del denne websiden med alle